ნატა რობიტაშვილი

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერი

განათლება:
საქართველოს უნივერსიტეტი; მაგისტრის აკადემიური ხარისხი – კულტურის მენეჯმენტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი – სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფია

სამუშაო გამოცდილება:
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერი, 2015 დღემდე
კავკასიის უნივერსიტეტი, მიწვეული ლეტორი, 2018 დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი, 2011 დღემდე
,,მასკი’’-ს კოლეჯი, მიწვეული ლექტორი, 2010 – 2011
TBC ბანკი, გაყიდვების კონსულტანტი, 2008 – 2011

ყველა ტრენინგი