ილია ოქრომელიძე

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

განათლება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი  თბილისი, საქართველო – მაგისტრის ხარისხი გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკაში.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ბაკალავრის ხარისხი გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია – აღმასრულებელი დირექტორი 2012 დან დღემდე
დამოუკიდებელი ექსპერტი- ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის კონსულტანტი-ISO 14001  2013 წლიდან დღემდე.
კავკასიის უნივერსიტეტი- ლექტორი – საგანი ეკოტურიზმი, დღემდე
კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი CENN- ეკოტურიზმის კონსულტანტი/ტრენერი 2016-2017
გაერთიანებული ერების სურსათის ორგანიზაცია UNFAO- ტურიზმის კონსულტანტი 2015-2016
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ლექტორი 2009 დან 2011 მდე.

ყველა ტრენინგი